Regulamin

REGULAMIN III NADWIŚLAŃSKIEGO RAJDU PRZYGODOWEGO
w CZECHOWICACH-DZIEDZICACH w dniu 17 czerwca 2023


Organizacja
1. Organizatorzy:
Grupa biegowa Rozbiegamy To Miasto Czechowice- Dziedzice (RyTM), MOSiR Czechowice-Dziedzice, MKS Czechowice-Dziedzice, ZHP Czechowice-Dziedzice, MTS Winner Czechowice-Dziedzice, przy wsparciu Urząd Miasta, pod patronatem Burmistrza.

 1. Termin:
  17 czerwca 2023 r. (sobota)
  Orientacyjne starty tras: piesza 9:30, rodzinna 10:30 – szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na co najmniej 7 dni przed imprezą.
 2. Baza zawodów:
  Basen MOSiR, ul. Legionów 145, Czechowice-Dziedzice
 3. Cel imprezy:
  Celem imprezy jest popularyzacja aktywnego wypoczynku, walorów przyrodniczo-turystycznych miasta i gminy Czechowice-Dziedzice oraz aktywizacja ruchowa mieszkańców.

Rywalizacja
1. Uczestnictwo:
–  na trasie pieszej (TP) wyłącznie zespoły dwuosobowe:
– przynajmniej jedna osoba zespołu musi być osobą pełnoletnią i podpisać
oświadczenie, o odpowiedzialności za niepełnoletniego uczestnika zespołu.

– na trasie rodzinnej (TR) maksymalnie 6 osób:
– w zespole musi być co najmniej jedna osoba pełnoletnia oraz co najmniej jedna niepełnoletnia,
– w zespole mogą być maksymalnie dwie osoby pełnoletnie,
– osoba pełnoletnia złoży pisemne oświadczenie, o odpowiedzialności za niepełnoletniego uczestnika zespołu,
– dzieci w wieku przedszkolnym oraz do klasy 4. szkoły podstawowej mogą poruszać się na rowerze, rolkach, hulajnodze, mniejsze mogą być przewożone w wózku.
W zawodach będą prowadzone 2 klasyfikacje (w zależności od liczby zgłoszeń):
– na trasie pieszej:
MIX – kobieta i mężczyzna lub dwie kobiety,
MM – obydwaj zawodnicy to mężczyźni
– na trasie rodzinnej nie będzie klasyfikacji: każdy uczestnik otrzyma dyplom.

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w imprezie. Formularz zgody rodzica/opiekuna do pobrania pod tym odnośnikiem (link dostępny również na stronie Rajdu).
Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, młodzież – legitymacja szkolna). W zawodach będą mogły wziąć udział osoby, które podpiszą znajomość i akceptację regulaminu zawodów.

 1. Zasady przeprowadzenia zawodów:
  Trasa rajdu liczyła będzie kilka km (TR) lub kilkanaście kilometrów (TP) w i wokół Czechowic-Dziedzic. Wszystkie zespoły na danej trasie startują równocześnie. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych (PK) jest dowolna (scorelauf). Zawodnicy sami wyznaczają trasę pomiędzy punktami. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Po trasie wolno poruszać się wyłącznie pieszo (z wyjątkiem dzieci do 4. klasy szkoły podstawowej na trasie rodzinej). Inna forma pokonywania trasy może być związana z wykonywaniem niektórych zadań specjalnych i w miejscach ściśle określonych przez organizatora. Zawodnicy na trasie zobowiązani są do pokonywania jej razem, z odstępem pomiędzy uczestnikami nie przekraczającym 100 m, chyba że wyznaczone zostaną specjalne wytyczne.
 2. Zawodnicy pokonują całą trasę bez pomocy osób trzecich oraz przy użyciu środków transportu dozwolonych przez organizatora. Drużyny na punktach kontrolnych muszą zgłaszać się w komplecie.
 3. Zespoły poruszające się po terenie przeprowadzania zawodów zobowiązane są do przestrzegania zasad Ustawy o Ruchu Drogowym oraz zasad panujących na danym terenie, po którym porusza się zespół (np. obszary leśne, objęte ochroną). Zabronione jest wchodzenie na tereny upraw rolniczych, ogrodzonych posesji, szkółek leśnych, przeskakiwanie przez płoty, niszczenie lub uszkadzanie infrastruktury, elementów stałych krajobrazu, rozpalanie ognisk w lesie i jego pobliżu, śmiecenie, przekraczanie linii kolejowych w miejscach innych, niż do tego przeznaczone. Złamanie tych zasad jest równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu.
 4. O kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydowała liczba zaliczonych punktów kontrolnych, a dopiero następnej kolejności czas dotarcia na metę. Do czasu dotarcia na metę doliczone będą minuty karne za niewykonanie lub niekompletne wykonanie zadania specjalnego.
 5. Dozwolone jest korzystanie wyłącznie z map dostarczonych przez organizatora. Z GPS można korzystać wyłącznie do rejestracji śladu trasy, pod warunkiem pozostawania urządzenia np. w plecaku.
 6. Każdy zespół otrzyma kartę startową. Za jej pomocą zespół będzie mógł potwierdzić dotarcie do punktu kontrolnego, a sędzia będzie mógł odnotować ewentualną liczbę karnych minut za złe lub niekompletne wykonanie zadania.
 7. Zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie karty startowej uniemożliwiające jej odczytanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu lub zaliczeniem tylko tych punktów kontrolnych, które będą możliwe i łatwe do odczytania z uszkodzonej karty.
 8. Nad prawidłowym przebiegiem zadań specjalnych będą czuwali sędziowie. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika (zespołu) do wykonania zadania lub przerwać wykonywanie zadania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.
 9. Czas oczekiwania w kolejce na wykonanie zadania nie będzie odliczany od czasu końcowego zespołu.
 10. Zespół przerywający rywalizację ma obowiązek poinformować o tym fakcie organizatora lub sędziego.
 11. Zespoły przerywające rajd muszą dotrzeć do bazy na własną rękę oraz poinformować o tym organizatora (w biurze zawodów lub telefonicznie).
 12. Do uzyskania dyplomu (TR) lub klasyfikacji (TP) wystarczy zaliczenie jednego pkt kontrolnego.

Zgłoszenia
Do 15 czerwca 2023 roku.
Aby wziąć udział w zawodach, należy:
1. Wypełnić formularz internetowy (link dostępny również na stronie Rajdu) zawierający:
– nazwę zespołu,
– wybrana trasa,
– imiona i nazwiska, miasto zawodników,
– daty urodzenia zawodników,
– numer telefonu komórkowego do jednej z osób drużyny.

 1. Na konto Miejskiego Towarzystwa Sportowego WINNER Czechowice-Dziedzice wpłacić wpisowe – środki muszą zostać zaksięgowane na koncie najpóźniej do 15 czerwca 2023 (po tym terminie środki zostaną zwrócone).

WYSOKOŚĆ WPISOWEGO:
Wpłaty dokonane do 9 kwietnia 2023 16 kwietnia 2023 (decyduje data księgowania na koncie):
– Trasa Piesza – 60 zł za zespół 2-osobowy
– Trasa Rodzinna – 25 zł za każdą osobę dorosłą oraz 15 zł za każde dziecko.

Wpłaty dokonane do 11 czerwca 2023 (decyduje data księgowania na koncie):
– Trasa Piesza – 80 zł za zespół 2-osobowy
– Trasa Rodzinna – 30 zł za każdą osobę dorosłą oraz 20 zł za każde dziecko.

Wpłaty dokonane od 12 do 15 czerwca 2023 (decyduje data księgowania na koncie):
– Trasa Piesza – 100 zł za zespół 2-osobowy
– Trasa Rodzinna – 40 zł za każdą osobę dorosłą oraz 25 zł za każde dziecko.

WAŻNE! W tytule przelewu proszę wpisać tylko: Rajd przygodowy, Trasa piesza/rodzinna, nazwa drużyny lub nazwisko pierwszej osoby w zespole.
To bardzo usprawni proces księgowania.

Dane do przelewu:
71 2030 0045 1110 0000 0240 5300
Miejskie Towarzystwo Sportowe WINNER
ul.: Sobieskiego 48, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
UWAGA! Miejsce na liście startowej oraz prawo uczestnictwa w Rajdzie gwarantuje tylko wniesienie opłaty startowej w terminie i w wysokości zgodnej z zapisami regulaminu!

Świadczenia:
– komplet map dla każdej drużyny,
– posiłek i napój po ukończeniu zawodów,
– nagrody (statuetki) dla pierwszych trzech zespołów we wszystkich kategoriach TP,
– możliwość skorzystania z węzła sanitarnego,
Wyposażenie zawodników:
Wyposażenie obowiązkowe:
– naładowany i sprawny telefon komórkowy do którego nr mają organizatorzy,
– długopis,
– TRASA PIESZA: kąpielówki/strój kąpielowy, okularki/maska do nurkowania (dla jednej osoby z zespołu)

Wyposażenie zalecane:
– ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych, wygodne sportowe obuwie.
Postanowienia końcowe

 1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Wszyscy uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
 3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunków do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
 4. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem imprezy, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach powodujących szkody lub opiekunach tych osób.
 7. Za rzeczy pozostawione w bazie i przed bazą organizator nie odpowiada.
 8. Szczegółowe informacje będą publikowane przed Rajdem.
 9. Zwrot wpisowego w przypadku rezygnacji z zawodów:
  – rezygnacja z imprezy do dnia 11 czerwca 2023r. – zwrot 100% wpisowego
  – rezygnacja z imprezy po 11 czerwca 2023r. brak zwrotu wpisowego.
 10. Wszelkie niejasności oraz wątpliwości w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

 

Powrót do strony głównej